Wednesday, March 31, 2010

Kadhalikka Neramillai Theme Lyrics

என்னை தேடி காதல் என்ற வார்த்தை அனுப்பு
உன்னை தேடி வாழ்வின் மொத்த அர்த்தம் தருவேன்
செல்லரிக்கும் தனிமையில் செத்துவிடுமுன் செய்தி அனுப்பு ஒ..
என்னிடத்தில் தேக்கிவைத்த காதல் முழுதும் –
உன்னிடத்தில் கொண்டு வர தெரியவில்லை
காதலதை சொல்லுகின்ற வழி தெரிந்தால் சொல்லி அனுப்பு ஒ..

பூக்கள் உதிரும் சாலை வழியே பேசி செல்கிறேன்
மரங்கள் கூட நடப்பது போல நினைத்து கொள்கிறேன்
கடிதம் ஒன்றில் கப்பல் செய்து மழையில் விடுகிறேன்
கனவில் மட்டும் காதல் செய்து இரவை கொல்கிறேன்

என்னை தேடி காதல் என்ற வார்த்தை அனுப்பு
உன்னை தேடி வாழ்வின் மொத்த அர்த்தம் தருவேன்
செல்லரிக்கும் தனிமையில் செத்துவிடுமுன் செய்தி அனுப்பு ஒ..


யாரோ ? உன் காதலில் வாழ்வது யாரோ ?-
உன் கனவினில் நிறைவது யாரோ ? என் சலனங்கள் தீர்த்திட வாராயோ !?
ஏனோ என் இரவுகள் நீள்வது, ஏனோ ? ஒரு பகல் எனை சுடுவது ஏனோ,?
என் தனிமையின் அவஸ்தைகள் தீராதோ..?
காதல் தர நெஞ்ஜம் காத்துயிருக்கு காதலிக்க அங்கு நேரம் இல்லையா ?
இலையை போல் என் இதயம் தவறி விழுது..

என்னை தேடி காதல் என்ற வார்த்தை அனுப்பு
உன்னை தேடி வாழ்வின் மொத்த அர்த்தம் தருவேன்
பூக்கள் உதிரும் சாலை வழியே பேசி செல்கிறேன்
மரங்கள் கூட நடப்பது போல நினைத்து கொள்கிறேன்...Thursday, July 9, 2009

My Clicks...


An early morning in Columbus, Ohio....Water Drop...


Thursday, May 1, 2008

Indian…

Did you know who Indians are?

Did u ever know Indians used a water clock to measure time?

Do u know that zero was invented by Indians?

Do u know that the current number system was developed in India?

Do u know Indians pioneered engineering and architecture centuries before BC?

Do u know Indians were the first to do plastic surgery?

Do u know Indians are the first one to establish a university?

Many more ….

Time to know about it…

 • 5,000 year old ancient civilization
 • 325 languages spoken – 1,652 dialects
 • 18 official languages
 • 3.28 million sq. kilometers - Area
 • 7,516 kilometers - Coastline
 • 5600 dailies, 15000 weeklies and 20000 periodicals in 21 languages with a combined circulation of 142 million.
 • World’s largest democracy.
 • World-class recognition in IT, bio-technology and space.
 • Largest English speaking nation in the world.
 • 3rd largest standing army force, over 1.5Million strong.
 • 2nd largest pool of scientists and engineers

A snapshot of Indians at the helm of leading Global businesses

 • The Co-founder of Sun Microsystems (Vinod Khosla),
 • Creator of Pentium Chip (Vinod Dahm),
 • Founder and creator of Hotmail (Sabeer Bhatia),
 • Chief Executive of McKinsey & Co. (Rajat Gupta)
 • President and CFO of Pepsi Cola (Indra Nooyi)
 • President of United Airlines (Rono Dutta)
 • GM of Hewlett Packard (Rajiv Gupta)
 • President and CEO of US Airways (Rakesh Gangwal)
 • Chief Executive of CitiBank (Victor Menezes),
 • Chief Executives of Standard Chartered Bank (Rana Talwar)
 • Chief Executive officer of Vodafone (Arun Sarin)
 • President of AT & T-Bell Labs (Arun Netravali)
 • Vice-Chairman and founder of Juniper Networks (Pradeep Sindhu)
 • Founder of Bose Audio (Amar Bose)
 • Founder, chip designer Cirrus Logic (Suhas Patil )
 • Chairman and CEO of Computer Associates (Sanjay Kumar)
 • Head of (HPC WorldWide) of Unilever Plc. (Keki Dadiseth)
 • Chief Executive Officer of HSBC (Aman Mehta)
 • Director and member of Executive Board of Goldman Sachs (Girish Reddy)
 • Chief Economist of the International Monetary Fund (Raghuram Rajan)
 • Former CTO of Novell Networks (Kanwal Rekhi)

Indian’s in USA:

Statistics that show:

38% of doctors in the USA,

12% of scientists in the USA,

36% of NASA scientists,

34% of Microsoft employees,

28% of IBM employees,

17% of INTEL scientists,

13% of XEROX employees,

… are Indians.

 • Of the 1.5M Indians living in the USA, 1/5th of them live in the Silicon Valley.
 • 35% of Silicon Valley start-ups are by Indians.
 • Indian students are the largest in number among foreign students in USA.

US H1-B Visa applicants country of origin

1. India 44%

2. China 9%

3. Britain 5%

4. Philippines 3%

5. Canada 3%

6. Taiwan 2%

7. Japan 2%

8. Germany 2%

9. Pakistan 2%

10. France 2%

Recent facts:

Orbes' 2008 Top Ten Richest Billionaires in the World:

In worlds top ten, Indian – 4, US-2, Russian -1, Mexican-1, Sweden -1, German - 1

1. Warren Buffett, US, 62 billion dollars (investment/Berkshire Hathaway)

2. Carlos Slim Helu, Mexico, 60 billion dollars (telecom, banking, tobacco)

3. Bill Gates, US, 58 billion dollars (Microsoft)

4. Lakshmi Mittal, India, 45 billion dollars (steel)

5. Mukesh Ambani, India, 43 billion dollars (petrochemicals)

6. Anil Ambani, India, 42 billion dollars (energy)

7. Ingvar Kamprad, Sweden, 31 billion dollars (Ikea)

8. K.P. Singh, India, 30 billion dollars (real estate)

9. Oleg Deripaska, Russia, 28 billion dollars (aluminium)

10. Karl Albrecht, Germany, 27 billion dollars (retail).

Indians among oldest in the world to lose virginity: (Oct 2007)

The Austrians taste it as early as at 17.3 years and the Americans at 18 years. But the people in Asian countries lose their virginity at a much older age. While the average age is 22.1 years for the Chinese and 23 years for Malaysians, the Indians go for it at an average age of 22.9 years.

History of the Number system... We own the pride...

The Roman Number system:
The Roman system which uses six symbols to represent a base 10 numeric system (repeats every 10 digits) I,V,X,L,C, and M which referred to the numbers 1,5,10,50,100,and 1000 respectively, and the placement of the symbols determined their value. If a symbol with a smaller value came before a larger, it was subtracted from the larger; if it came after it was added, so IV meant 4 while VI meant 6.
However, these numbers quickly become cumbersome and are difficult to add: to add the numbers IVXLCMM and CMLXXXII, for example, one would first cancel out any numbers that are subtracted, then grouping like letters, then simplify from the highest to the lowest. Finally after a few minutes of effort it should end up with MMCMXXVI. Obviously, this is hard to do and takes a lot of time to add simple numbers (1944 and 982) and this process becomes even more complex when multiplying.
The second problem with Roman Numerals is that there are no fractions or decimals. Fractions cannot be easily written out as 1/4 instead they would have to be written out in words. These factors combine and create bulky and inefficient system that actually hampered the spread and development of mathematical concepts such as pi.

The Hindu/Indian Number System:
In contrast the Hindu system, which was developed from around 2BC to 5AD in India, had three important innovations that would make it extremely useful. The first is that there was a 0. While this concept is not unique in the world, it did make it possible to do many new things. The second is the placement system: unlike the Roman system where numbers are not grouped, the Hindu system introduced the idea of columns and place values. Thus, by combining the 0 with the concept of base 10, we see the creation of a system where each column is 10 to a power (the 1’s column is 10^0, 10’s column is 10^1, 100’s column is 10^2 etc). To see the importance of this one can imagine a tower of champagne glasses, when the top is filed it over flows and fills the four below it, which in turn fill the 16 below them. Similarly when one column has a value of more than 9 the extra spills over into the next column making simple vertical addition possible. The third innovation that made the Hindu system unique is the decimal place. Unlike the roman system where you would have IV and twenty-two out of twenty-five the Hindu system allows a person to write 4.88. This idea is fundamental for calculating precise numbers, and the creation of many mathematical constants like pi could only be done with a decimal place.
Before the Western society was introduced to the “Arabic” — technically, the number system originated in India — numeral system,
Even though the mathematical benefits of the Hindu system are obvious, it did not just spread across the world immediately. The numbers were first introduced in the 7th century AD, but it wasn’t until the 12th century AD that the entire system spread to Western Civilization.
The first wave was the numbers themselves which allowed people to write much more succinctly and easily. The Hindu’s had several different number systems over the period where the number system was developed, but the one we are most familiar with, and was absorbed by the Arabs, is the Nagari number system which is very similar to ours. In the system however there are a few modifications from its original form over the years; for example, originally the 1 resembled a 9, the number 4 was represented by an 8, a 5 was represented by a 4, the 6, 7 and 8 were quite unlike any of our current numbers, and the 9 was backwards. The numbers first spread to the Arabs around the 7th century — the earliest and most complete records come from the writings of a man named al-Biruni from the 11th century.
However, the mathematical concepts didn’t follow until the 12th century. A 9th century Arab named “Al-Khwarizmi” is credited with introducing the concepts of the mathematical possibilities of the numbers through his treatise which was translated into Latin in the early 12th century. After this the numbers quickly spread throughout Europe and the rest is history
Information about Great Indian Mathematicians:
Aryabhatt (First) (490 AD)
He was a resident of Patna in India. He has described, in a very crisp and concise manner, the important fundamental principles of Mathematics only in 332 Shlokas. His book is titled Aryabhattiya. In the first two sections of Aryabhattiya, Mathematics is described. In the last two sections of Aryabhattiya, Jyotish (Astrology) is described. In the first section of the book, he has described the method of denoting big decimal numbers by the alphabets.
In the second section of the book Aryabhattiya we find difficult questions from topics such as Numerical Mathematics, Geometrical Mathematics, Trignometry and Beezganit (Algebra). He also worked on indeterminate equations of Beezganit (Later in West it was called Algebra). He was the first to use Vyutkram Zia (Which was later known as Versesine in the West) in Trignometry. He calculated the value of pi correct upto four decimal places.
He was first to find that the sun is stationary and the earth revolves around it. 1100 years later, this fact was accepted by Coppernix of West in 16th century. Galileo was hanged for accepting this.
Bhaskar (First) (600 AD)
He did matchless work on Indeterminate equations. He expanded the work of Aryabhatt in his books titled Mahabhaskariya, Aryabhattiya Bhashya and Laghu Bhaskariya .
Brahmgupt (628 AD)
His famous work is his book titled Brahm-sfut. This book has 25 chapters. In two chapters of the book, he has elaborately described the mathematical principles and methods. He threw light on around 20 processes and behavior of Mathematics. He described the rules of the solving equations of Beezganit (Algebra). He also told the solution of indeterminate equations with two exponent. Later Ailer in 1764 AD and Langrez in 1768 described the same.
Brahmgupt told the method of calculating the volume of Prism and Cone. He also described how to sum a GP Series. He was the first to tell that when we divide any positive or negative number by zero it becomes infinite.
Mahaveeracharya (850 AD)
He wrote the book titled "Ganit Saar Sangraha". This book is on Numerical Mathematics. He has described the currently used method of calculating Least Common Multiple (LCM) of given numbers. The same method was used in Europe later in 1500 AD. He derived formulae to calculate the area of ellipse and quadrilateral inside a circle.
Shridharacharya (850 AD)
He wrote books titled "Nav Shatika", "Tri Shatika", "Pati Ganit". These books are on Numerical Mathematics. His books on Beez Ganit (Algebra) are lost now, but his method of solving quadratic equations is still used. This is method is also called "Shridharacharya Niyam". The great thing is that currently we use the same formula as told by him. His book titled "Pati Ganit" has been translated into Arabic by the name "Hisabul Tarapt".
Aryabhatta Second (950 AD)
He wrote a book titled Maha Siddhanta. This book discusses Numerical Mathematics (Ank Ganit) and Algebra. It describes the method of solving algebraic indeterminate equations of first order. He was the first to calculate the surface area of a sphere. He used the value of pi as 22/7.
Shripati Mishra (1039 AD)
He wrote the books titled Siddhanta Shekhar and Ganit Tilak. He worked mainly on permutations and combinations. Only first section of his book Ganit Tilak is available.
Nemichandra Siddhanta Chakravati (1100 AD)
His famous book is titled Gome-mat Saar. It has two sections. The first section is Karma Kaand and the second section is titled Jeev Kaand. He worked on Set Theory. He described universal sets, all types of mapping, Well Ordering Theorems et-cetera.One to One Mapping was used by Gailileo and George Kanter(1845-1918) after many centuries.
Bhaskaracharya Second (1114 AD)
He has written excellent books namely Siddhanta Shiromani,Leelavati Beezganitam,Gola Addhaya,Griha Ganitam and Karan Kautoohal. He gave final touch to Numerical Mathematics, Beez Ganit (Algebra), and Trikonmiti (Trignometry).
The concepts which were in the form of formulae in "Vedah" has also described 20 methods and 8 behaviors of Brahamgupt.
Great Hankal has praised a lot Bhaskaracharya's Chakrawaat Method of solving indeterminate equations of Beezganit (Algebra). This Bhaskaracharya's Chakrawaat Method was used by Ferment in 1667 to solve indeterminate equations.
In his book Siddhanta Shiromani, he has described in length the concepts of Trignometry. He has described Sine, Cosine, Versesine,... Infinitesimal Calculus and Integration. He wrote that earth has gravitational force.
Narayan Pundit (1356 AD)
He wrote the book titled Ganit Kaumidi. This book deals with Permutations and Combinations, Partition of Numbers, Magic Squares.
Neel Kanta (1587 AD)
He wrote the book titled Tagikani Kanti. This book deals with Zeotish Ganit(Astrological Mathematics).
Kamalakar (1608 AD)
He wrote a book titled Siddhanta Tatwa Viveka.
Samraat Jagannath (1731 AD)
He wrote two books titled Samraat Siddhanta and Rekha Ganit (Line Mathematics)
Apart from the above-mentioned mathematicians we have a few more worth mentioning mathematicians. From Kerla we have Madhav (1350-1410 AD).
Jyeshta Deva (1500-1610 AD) wrote a book titled Ukti Bhasha.
Shankar Paarshav (1500-1560 AD) wrote a book titled Kriya Kramkari.
Nrisingh Bapudev Shastri (1831 AD)
He wrote books on Geometrical Mathematics, Numerical Mathematics and Trignometry.
Sudhakar Dwivedi (1831 AD)
He wrote books titled Deergha Vritta Lakshan(which means characteristics of ellipse), Goleeya Rekha Ganit(which means sphere line mathematics),Samikaran Meemansa(which means analysis of equations) and Chalan Kalan.
Ramanujam (1889 AD)
Ramanujam is a modern mathematics scholar. He followed the vedic style of writing mathematical concepts in terms of formulae and then proving it. His intellectuality is proved by the fact it took all mettle of current mathematicians to prove a few out of his total 50 theorems.
Swami Bharti Krishnateerthaji Maharaj (1884-1960 AD)
He wrote the book titled Vedic Ganit.